Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die B-Link B.V. sluit, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing tenzij expliciet anders overeengekomen. De meest actuele algemene voorwaarden kunt u hieronder vinden.

1. Algemeen

 • 1.1 De Algemene Voorwaarden B-Link B.V. zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen B-Link B.V., hierna te noemen “Opdrachtnemer” en Opdrachtgever.
 • 1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 • 1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.4. Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2. Offertes en Aanbiedingen

 • 2.1. Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2.2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij hij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

3. Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst en prijswijziging.

 • 3.1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 • 3.2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. Opdrachtnemer is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid gesteld te worden haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren.
 • 3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Opdrachtnemer in tot het sluiten van overeenkomsten namens Opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden.
 • 3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het alsdan uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 • 3.5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en betaald.
 • 3.6. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Opdrachtnemer bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Opdrachtnemer, behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Opdrachtgever brengt buiten Opdrachtnemer om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 • 3.7. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door de Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 • 3.8. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
 • 3.9. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 • 3.10. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen.
 • 3.11. De door Opdrachtnemer opgegeven prijs geldt voor de haar uit te voeren werkzaamheden conform de overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd de prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolge van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.
 • 3.12. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt Opdrachtgever de kosten die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever maakt. De verschuldigdheid van genoemde kosten geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 • 3.13. Onverminderd het in artikel 3.12 gestelde is Opdrachtgever die een opdracht intrekt of opschort aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, behoudens andere afspraak, gelijk aan het aantal verwachte aantal uren dat Opdrachtnemer werkzaamheden zou verrichten vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.

4. Opschorting en Ontbinding Overeenkomst

 • 4.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • 4.2. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden onder opgaaf van redenen, mits alle tot op dat moment ontstane kosten, inclusief honorarium van Opdrachtnemer, volledig zijn betaald.
 • 4.3. Een opdracht voor bepaalde tijd kan slechts schriftelijk worden opgezegd in geval van dringende omstandigheden op grond waarvan voortzetting niet kan worden gevergd, mits dat de op dat moment ontstane kosten waaronder begrepen het honorarium van Opdrachtnemer, volledig zijn betaald.
 • 4.4. Indien een partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere partij het recht de overeenkomst, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen.
 • 4.5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding en schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • 4.6. Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.

5. Reclames

 • 5.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 • 5.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
 • 5.3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

6. Betaling

 • 6.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Opdrachtnemer kan vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 • 6.2. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer ten hare genoegen zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen bedragen.
 • 6.3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, alsmede de volledige vergoeding van buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welk worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van €250,-.

7. Overmacht

 • 7.1. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. Opdrachtgever kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.
 • 7.2. Opdrachtnemer zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren.
 • 8.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de Opdrachtgever of het door de Opdrachtgever beoogde doel of termijn niet verwezenlijkt wordt.
 • 8.3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden zo nodig aan te vullen, te herstellen of opnieuw te verrichten.
 • 8.4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan uit hoofde van de overeenkomst met de Opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat als vergoeding in de schriftelijke overeenkomst voor de te verrichten werkzaamheden is overeengekomen, dan wel tot het bedrag dat Opdrachtnemer ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt, indien laatstgenoemd bedrag lager is. Indien het een opdracht betreft met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van maximaal de voorgaande 6 maanden.
 • 8.5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • 8.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tot vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 8.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade doordat of nadat de Opdrachtgever met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van Opdrachtnemer vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt.
 • 8.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 • 8.9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of vervoer of verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever.
 • 8.10. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtnemer lijdt door onjuist- of onvolledigheden in door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • 8.11. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt indien Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer melding heeft gedaan van de tekortkoming. Daarvan is in elk geval sprake indien de melding niet binnen 60 dagen na ontdekking is gedaan.
 • 8.12. Na verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies c.q. de opdracht vervalt ieder recht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst.

9. Intellectuele eigendom

 • 9.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de werkzaamheden, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.
 • 9.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever en na volledige betaling aan Opdrachtnemer.
 • 9.3. Het is Opdrachtnemer toegestaan tekst- en/of beeldmateriaal betreffende een project waarbij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden.

10. Geschillen, verjaring en toepasselijk recht

 • 10.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is, wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Tilburg.
 • 10.2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst en de door Opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen beloopt, in afwijking van de wettelijke termijnen, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.

Cookie policy

Deze website maakt gebruik van cookies zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden en de website kunnen optimaliseren. Bekijk hieronder alle informatie over ons cookie policy beleid.

Bezoeken van de website

Wij doen er op de website alles aan om uw persoonsgegevens privé te houden. Uw gegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens die we van u vragen, zijn bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden we dit doen en wat uw rechten zijn leest u hieronder.

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst. Hiermee volgen wij uw gedrag op onze website, maar uw gegevens worden anoniem verwerkt. Met deze informatie analyseren wij onze website en maken wij onze website gebruiksvriendelijker. Wilt u meer weten over cookies of uw instellingen aanpassen? Bekijk dan hieronder verder informatie over ons cookie policy beleid.

Wat zijn cookies?

Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons om te begrijpen welke pagina’s van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

 

Een cookie is een klein (tijdelijk) bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze server teruggestuurd worden. Hierdoor hoeft u niet continu dezelfde informatie in te voeren en kunnen wij onze website steeds gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies zijn volkomen veilig en worden al jarenlang gebruikt op websites over de hele wereld.

Permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen we voorkeuren opslaan zodat u dit niet continu opnieuw aan ons hoeft door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toestemming voor dit cookiebeleid. Permanente cookies kunt u verwijderen via de browser.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies slaan we relevante gegevens van uw huidige websitebezoek op, zo kunnen wij onze diensten zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit.

Cookies verwijderen

Op deze website wordt er gebruik gemaakt van cookies, waarmee wij uw gebruiksgemak op onze website blijven waarborgen. Om gebruiksvriendelijk te kunnen zijn, gebruikt deze website cookies. Wilt u dat niet, dan moet u de cookies van uw computer, laptop, smartphone of tablet verwijderen. Dit stappenplan legt uit hoe: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen. Wat cookies zijn en waarvoor we deze cookies gebruiken leggen we hieronder verder uit.

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit certificaat zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden verzonden en de verbinding privé is. De website is gebouwd op het CMS. Wanneer u uw persoonsgegevens invult bij een formulier op onze website, worden deze opgeslagen in de database van het CMS. Onze organisatie en de ontwikkelaars van de website kunnen deze gegevens inzien.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van deze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. We bewaren uitsluitend persoonsgegevens die door u worden opgegeven met de intentie dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken voor de gevraagde dienst.

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens opgeslagen zolang nodig is voor de afhandeling en beantwoording van de inhoud. Er wordt in het formulier alleen gevraagd om de gegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoudelijk bericht.

Solliciteren

Wanneer u ons formulier invult of ons een e-mail stuurt over een vacature of open sollicitatie, dan worden uw gegevens opgeslagen zolang nodig is voor het sollicitatieproces. De gegevens die wij van u vragen zijn noodzakelijk om de afweging te maken of u voor ons de geschikte kandidaat bent. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae en inhoudelijk bericht.

Inzage en wijzigen van uw persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien en/of wijzigen (of verwijdering hiervan), kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.